• Piękna nasza Polska cała!

    • GALERIA>>>>>ZOBACZ

     • Projekt "WYSOKIE KOMPETENCJE W MYSŁOWICKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH"

     • Cel projektu: wzrost do 2019 roku poziomu kluczowych kompetencji u 1329 uczniów i 1303 uczennic wskazanych w projekcie mysłowickich szkół podstawowych, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksperymentu w 14 szkołach.

       

      1. wartość projektu wynosi:   2 924 817,37
      2. dofinansowanie z UE:   2 632 335,63
      3. Termin realizacji projektu 01.09.2017-30.08.2019.
      4. Obszar realizacji Miasto Mysłowice.
      5. Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych oraz doposażenie 14 szkół podstawowych w Mysłowicach.
      6. Projekt zakłada, iż min. 1329 m i 1303 k podniesie kompetencje kluczowe właściwe dla danego typu zajęć, tj.:
      • w przypadku zajęć z zakresu matematyki  - kompetencje matematyczne,
      • w przypadku zajęć przyrodniczych, geograficznych, chemicznych, biologicznych, fizycznych kompetencje naukowo - techniczne,
      • w przypadku zajęć z j. obcego kompetencje porozumiewania się w j. obcych,
      • w przypadku warsztatów z technik uczenia się - umiejętność uczenia się,
      • w przypadku zajęć ICT kompetencje informatyczne,
      • w przypadku doradztwa zawodowego kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość
      • Ponadto w ramach kompetencji społecznych ocenie zostanie poddana praca w grupie.

       

      Uczniowie, których Rodzice podpisali deklarację uczestnictwa w Projekcie otrzymują bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej z matematyki tzw. Matlandii .

      W naszej szkole, w ramach Projektu, odbywają się dodatkowe zajęcia dla uczniów z następujących przedmiotów:

      1. matematyka w klasach III-VIII

      2. przyroda w klasach IV-VI

      3. język angielski w klasach IV-VIII

      4. chemia w klasach VII-VIII

      5. fizyka w klasach VII-VIII

      6. biologia w klasach V, VII, VIII

      7. geografia w klasach VII-VIII

       

      GALERIA>>>>>ZOBACZ

    • AKTYWNA TABLICA

    •     Nasza Szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach tego programu ubiegaliśmy się o dofinansowanie na zakup sprzętu interaktywno – multimedialnego i  otrzymaliśmy go. Dzięki dotacji wyposażyliśmy klasy w trzy tablice interaktywne, dwa wysokiej klasy projektory oraz trzy zestawy nagłaśniające, które aktywnie wykorzystujemy podczas lekcji, prelekcji, zajęć pozalekcyjnych, spotkań z rodzicami oraz szkoleń rady pedagogicznej. Liczymy, że dzięki zastosowaniu między innymi oprogramowania do tablic, zdjęć, filmów, animacji ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach graficznych.

     Nawiązaliśmy również kontakt z 3 mysłowickimi szkołami realizującymi projekt. W  ramach tej współpracy uczestniczymy w lekcjach otwartych, dzieląc się swoją wiedzą i  praktyką w zakresie stosowania TIK.  

     Autorem i opiekunem projektu jest szkolny e-koordynator Pani Patrycja Hankus.