Zasady i warunki

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Zasady i warunki

realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach

 

Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach    – pobierz

 

Ustalenia ogólne

I. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
II. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
III. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
IV. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.

Ustalenia szczegółowe

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Fakt ten zostaje zapisany w protokolarzu zebrań z rodzicami oraz w dzienniku lekcyjnym.

2. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach drugich corocznie w terminie do końca października zaproponują 2 -3 tematy projektów edukacyjnych (temat może być powiązany z realizacją jednego lub wielu przedmiotów, może też wykraczać poza program nauczania). Wszystkie tematy utworzą tzw. bank tematów.

3. Uczniowie mają prawo zaproponować własne tematy projektów (po uzgodnieniu z nauczycielem – przyszłym opiekunem projektu) – zgłaszają je wychowawcy lub nauczycielowi do 15 listopada.

4. Do 30 listopada odbywa się podział uczniów na grupy i wybór tematu projektu spośród tematów zapisanych w banku tematów.

5. Do każdego tematu nauczyciel ma obowiązek napisać Instrukcję dla ucznia (Kartę projektu), w której określi cele projektu i zaplanuje etapy jego realizacji.

6. W Instrukcji dla ucznia należy ustalić sposób podsumowania pracy ucznia: ocena w skali szkolnej: od 1 do 6 bądź: pozytywna lub negatywna.

7. Uczniowie pracują w grupach 3-5 osobowych.

8. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyklasowych (za zgodą nauczycieli uczących).

9. Każdy nauczyciel powinien prowadzić w cyklu co najmniej jeden projekt.
10. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym.
11. Proponuje się, aby projekty zostały zrealizowane do końca marca.
12. Publiczna prezentacja rezultatów projektów, która jest warunkiem koniecznym do zaliczenia projektu będzie odbywać się podczas Dni Otwartych Szkoły; chyba że Zespół ds. projektów postanowi inaczej.

13. Projekty edukacyjne mogą realizować również uczniowie klas pierwszych i trzecich, w porozumieniu z nauczycielami.

14. Jeśli uczeń w trakcie nauki w gimnazjum zrealizuje więcej niż jeden projekt edukacyjny to w porozumieniu z wychowawcą zdecyduje, który temat wpisać na świadectwo. W przypadku wątpliwości decydujący głos ma Zespół ds. projektu.

15. Uczeń może uczestniczyć w danym roku szkolnym w realizacji więcej niż jednego projektu edukacyjnego tylko za zgodą nauczycieli, którzy te projekty prowadzą.

16. Szczególne przypadki, np. uczeń odmówi pracy przy realizacji projektu, będą rozpatrywane indywidualnie przez Zespół ds. projektu.

17. Dokumentacja szkolnego projektu edukacyjnego:
a) Bank tematów/ na gazetce (listopad)
b) Zestaw projektów realizowanych w danym cyklu edukacyjnym /w dokumentacji Zespołu ds. projektu sprawdzamy czy wszyscy uczniowie realizują projekt/
c) Instrukcja dla uczniów /karta projektu/
d) Efekt finalny
Krótki raport z realizacji projektu
lub
Konkretny wytwór: wystawa, plakat, komplet fotografii, model, film, prezentacja multimedialna, pokaz, muzyka na CD, inscenizacja, wykład, album itp.

18. Aby projekt był uczniowi zaliczony to nauczyciel prowadzący projekt musi dostarczyć przewodniczącemu zespołu ds. projektu wypełniony dokument o nazwie „Informacja o udziale w realizacji projektu edukacyjnego”.

19. Dokumentacja projektowa będzie przechowywana na nośniku elektronicznym, do zakończenia nauki ucznia w szkole.

20. Termin i miejsce prezentacji efektu finalnego będą podane do wiadomości na gazetce odpowiednio wcześniej.

21. Odbiorcami prezentacji mogą być:
a) pozostali uczniowie danej klasy
b) zaproszeni uczniowie innych klas, innej szkoły
c) zaproszeni nauczyciele i rodzice
d) przedstawiciele instytucji, władz lokalnych oraz mediów lokalnych.
e) inne osoby, np. internauci /po ustaleniu z Zespołem ds. projektu/

22. Na gazetce będą wywieszane aktualne informacje dotyczące realizacji projektów edukacyjnych w danym roku szkolnym.